صرفه جویی در هزینه — پرداخت بوسیله امتیاز پاداش

هنگام خرید کالا در فروشگاه ما ، امتیاز پاداش دریافت می کنید.

شما می توانید در هر زمان از آنها استفاده کنید — فکر می کنیم امتیاز پاداش به دست آمده نباید تمام شود ، مانند برخی از فروشگاه های دیگر.

ببینید چند امتیاز دارید

از امتیازات پاداش خود استفاده کنید


When on the checkout page, enter the amount of reward points you want to spend in the field on the right. The sum you have to pay will be recalculated automatically.