ارسال رایگان

چک اسپرینت اپل

9,505 تومان
در این قسمت شماره IMEI پانزده رقمی گوشی خود را وارد نمایید
موجود در انبار
+

در این سرویس شماره سریال اپل شما در سرور اسپرینت آمریکا بررسی خواهد شد و مشخصات نمونه زیر مربوط به شماره سریالتان تحویل داده خواهد شد.

این سرویس فقط برای چک میباشد و ربطی به انلاک و غیره ندارد.


نمونه چک:


IMEI: 355834083921662
ESN: 089497293603742486
Marketing Name: iPhone 7 Plus 32GB
Model: IPHONE 7P BLACK 32GB SGL
Model Number: IPH7P35GBLK1
Error Code: DEVICE IN LOAN OR LEASE
Error Message: Device is not financially eligible
BLACKLIST STATUS: UNPAID BILLS
SIM SKU: 760492034500
SIM ICCID: 89011201000538369271
SIM PART: SIMOLW506C
Last Activity Code: ACTV
Last Activity Date: 2017-05-22
Last Activation Date: 2017-05-22
Last Deactivation Date: 2017-12-12
Previous Activation: YES
iCloud Lock: OFF
SPCS: NO