کایزی Kaisi

کایزی KAISI
⦿
234,126 تومان
⦿
804,824 تومان 635,362 تومان
⦿
8,021,197 تومان 6,695,681 تومان
⦿
153,706 تومان 98,372 تومان
⦿
4,883,683 تومان
⦿
19,662,130 تومان 16,887,734 تومان
رنگ: مشکی, سفید
⦿
357,778 تومان
نوع نوک هویه: 900M-T-IS سرکج, 900M-T-K تبری معمولی, 900M-T-SK تبری کوچک
⦿
2,412,989 تومان 1,480,912 تومان
⦿
8,815,476 تومان 7,502,857 تومان
⦿
165,781 تومان
⦿
165,782 تومان
⦿
351,458 تومان
⦿
285,145 تومان
⦿
351,456 تومان
⦿
55,262 تومان
مدل پیچ گوشتی: Y 0.6, پنج لبه آیفونی 0.8, چهارسو 1.2
⦿
261,057 تومان 185,254 تومان
⦿
1,792,443 تومان
⦿
148,739 تومان 142,683 تومان
⦿
472,290 تومان