انواع سیم - Wires

⦿
250,959 تومان 136,738 تومان
⦿
344,857 تومان
میزان ضخامت: 0.009 میلی متر, 0.01 میلی متر, 0.02 میلی متر
⦿
353,218 تومان
میزان ضخامت: 0.01 میلی متر, 0.02 میلی متر
⦿
149,067 تومان
⦿
145,414 تومان
⦿
553,862 تومان
⦿
130,307 تومان
⦿
247,173 تومان