گیره برد و نگهدارنده

تخفیف 6%
1,235,263 تومان 1,162,336 تومان
تخفیف 33%
174,897 تومان 116,598 تومان
تخفیف 4%
546,750 تومان 522,926 تومان
تخفیف 1%
1,135,981 تومان 1,123,538 تومان