جیب یودی JABEUD

جیب یودی JABEUD
⦿
428,821 تومان
⦿
349,123 تومان
میزان ضخامت: 0.01 میلی متر, 0.02 میلی متر
⦿
563,590 تومان 547,439 تومان
⦿
299,542 تومان
میزان ضخامت: 0.03 میلی متر, 0.035 میلی متر, 0.05 میلی متر, 0.06 میلی متر, 0.08 میلی متر
⦿
216,910 تومان
نوع نوک هویه: 900M-T-IS سرکج, 900M-T-K تبری معمولی, 900M-T-SK تبری کوچک, UD-ESD-IS
⦿
278,884 تومان
نوع نوک هویه: UD-T-C, UD-T-I, UD-T-IS, UD-T-ISX, UD-T-IX, UD-T-SK, UD-T-SSSK
⦿
846,982 تومان
نوع نوک هویه: 2245-010, 2245-015, 2245-018, 2245-030, 2245-035, 2245-SK2.0, 2245-SK2.5